องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช :: WWW.TASORM.GO.TH
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านสังคม
   ด้านสิ่งแวดล้อม
   ด้านการเมืองการบริหาร
   ด้านการบริการ
 
 
 
 
 
qrcode
1 พ.ย. 2549
พัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งข้อผ่าเข้ามือถือผ่าเวบ
NAKHONSI.COM
:::::::::::::::::::::